Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'multiplu_db'@'localhost' (using password: YES) in /home/multiplus/domains/multiplustravel.com/public_html/systemconfig/db.class.php on line 108
db.class.php Error:
Access denied for user 'multiplu_db'@'localhost' (using password: YES)
jr railpass with Multiplustravel
Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 062-348-5575, Hotline Tour: 098-256 9326

Japan Rail Pass คืออะไร?


เจแปนเรลล์พาส คือ ตั๋วราคาถูกที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทุกแห่งหนในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ ซึ่งเป็นพาสที่กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น 6 บริษัท ร่วมมือกันนำเสนอบริการนี้ โดยมีเงื่อนไขการใช้ อาทิ ไม่สามารถใช้โดยสารขบวนรถไฟ "โนโซมิ" รถไฟ"มิซูโฮะ" ของโทไกโด - ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น

จะมีการอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้เจแปนเรลล์พาส ณ จุดขายตั๋ว เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจคุณสมบัติการใช้ก่อนขอซื้อตั๋ว

กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติก่อนซื้อ!

คุณสมบัติการใช้

กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น จะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการใช้รถไฟสาย JR ในระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น ในกรณีไม่สามารถแลกตั๋วได้เพราะไม่มีคุณสมบัติการใช้
● สำหรับตั๋วที่ไม่สามารถแลกได้ ทางเราจะคืนเงินให้กับบริษัทท่องเที่ยวในต่างประเทศที่ลูกค้าซื้อตั๋ว (※ จะเสียค่าธรรมเนียมต่างหาก)
● การสอบถามเกี่ยวกับตั๋ว ขอให้ลูกค้าไปติดต่อสอบถามที่บริษัทท่องเที่ยวที่ืลูกค้าซื้อตั๋วมาด้วยตนเอง


เจแปนเรลล์พาสเป็นบัตรโดยสารโปรแกรมพิเศษี่สามารถซื้อได้เฉพาะผู้ที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ในการซื้อตั๋ว ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติตรงกับข้อใดข้อนึ่งของคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้


(1) นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นจากต่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการเข้าประเทศแบบ "การพำนักระยะสั้น"

ได้รับอนุญาติให้พำนักในระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการพำนักแบบ " การพำนักระยะสั้น" ตามที่กฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำหนดไว้ เมื่อต้องการจะพำนักด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนเข้าประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า "การพำนักระยะสั้น" ดังนี้ลงบนพาสปอร์ตของท่าน


※ ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้เจแปนเรลล์พาสได้
※ เมื่อใช้ประตูอัตโนมัติ จะไม่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ลงบนพาสปอร์ต ฉะนั้นกรุณาใช้ประตูอัตโนมัติที่มีพนักงานควบคุม เพื่อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์

ข้อมูลควรระวัง

แม้ท่านจะพกตั๋วนี้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น แต่ถ้าหากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศแบบ "การพำนักระยะสั้น" ท่านจะไม่สามารถแลก เจแปนเรลล์พาส ได้ (ฉะนั้นในกรณีเข้าประเทศด้วยสถานภาพ ได้แก่ "การฝึกงาน" "งานแสดงต่างๆ" "การเข้าประเทศอีกครั้ง" จะไม่สามารถแลก เจแปนเรลล์พาสได้ กรุณาทำความเข้าใจว่าความหมายของ "การพำนักระยะสั้น" ตามกฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นนั้น แตกต่างกับ "การพำนักในช่วงเวลาระยะสั้น" ตามความหมายทั่วไปอย่างสิ้นเชิง)

(2) ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่นซึ่งพักอาศัยในต่างประเทศ และอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

a. กรณีถือสิทธิการพำนักถาวรประเทศนั้นๆ
b. กรณีสมรสกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในต่างประเทศ
หมายเหตุ: ตอนซื้อตั๋วและตอนแลกเจแปนเรลล์พาส กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้พร้อมกับพาสปอร์ตของประเทศญี่ปุ่น

กรณีข้อ a ใช้เอกสาร 2 อย่างด้านล่างนี้เป็นเอกสารรับรอง
・ สิทธิการพำนักถาวร
・ เอกสารที่แสดงว่าเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

กรณีข้อ b ใช้เอกสาร 3 อย่างด้านล่างนี้เป็นเอกสารรับรอง
・ เอกสารที่แสดงว่าสมรสกับชาวต่างชาติ
・ เอกสารที่แสดงว่าเจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
・ เอกสารที่แสดงว่าคู่สมรส (ชาวต่างชาติ) พักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ข้อมูลควรระวัง

กรณีที่ไม่มีรายละเอียดการรับรองคุณสมบัติในข้อ a, b ของเอกสารที่เตรียมไว้ และกรณีไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ในเวลานั้นเนื่องจากเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางเราจะขอปฏิเสธการแลกเจแปนเรลล์พาส

บางกรณีจะขอตรวจจากหนังสือรับรองการพำนักบางส่วน (เฉพาะระยะเวลาการพำนักมากกว่า 5 ปีขึ้นไป) กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นกับบริษัทท่องเที่ยวที่ท่านซื้อตั๋ว

ประเภทและราคาของ JAPAN RAIL PASS

เจแปนเรลพาส มี 2 ประเภท คือ สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา ซึ่งแบ่งออกเป็นพาสแบบ 7 วัน, แบบ 14 วัน และ แบบ 21 วัน สำหรับขอบเขตการใช้พาสแต่ละประเภท กรุณาดูขอบเขตการใช้เจแปนเรลล์พาส


■ ราคาตั๋ว (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคมมีนาคม 2016)

ประเภท สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา
การแบ่งประเภท ผู้ใหญ่ เด็ก ผู้ใหญ่ เด็ก
แบบ 7 วัน ¥38,880 ¥19,440 ¥29,110 ¥14,550
แบบ 14 วัน ¥62,950 ¥31,470 ¥46,390 ¥23,190
แบบ 21 วัน ¥81,870 ¥40,930 ¥59,350 ¥29,670

ตารางข้างต้นเป็นตารางราคาตั๋วเจแปนเรลล์พาส ราคาตลาดของค่าเงินท้องถิ่น จะคำนวณจาก BSR (อัตราขายของธนาคาร) ในตอนออกตั๋ว โปรดทำความเข้าใจด้วยว่าเมื่อมาถึงญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนตอนซื้อ กับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดตอนมาเยือนญี่ปุ่นนั้นอาจแตกต่างกัน
ราคาของค่าเงินท้องถิ่น อัตราแลกเปลี่ยนตลาด และวันออกตั๋ว จะพิมพ์ที่ด้านหน้าตั๋ว ค่าพาสสำหรับเด็ก ใช้กับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ ในวันออกตั๋ว (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง จะใช้ราคาที่กำหนดในขณะออกตั๋ว

■ เกี่ยวกับอายุการใช้งานและการแลกพาส

・อายุการใช้งานของเจแปนเรลล์พาส คือ 7วัน, 14วัน หรือ 21วันติดต่อกันตั้งแต่วันเริ่มใช้พาส
・กรุณาแลกเจแปนเรลล์พาสภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันซื้อตั๋ว (ตัวอย่าง: กรณีวันออกตั๋ว 4/15 สามารถแลกได้จนถึง 7/14) กรุณากำหนดวันเริ่มใช้พาสในตอนแลก ท่านสามารถเลือกวันเริ่มใช้พาสในวันที่ต้องการภายใน 1 เดือนตั้งแต่วันแลกพาส
・ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ที่พิมพ์ลงบนพาสไปแล้ว

เรื่องแจ้งให้ทราบ
ตั้งแต่วันที่ 8 เดือน มีนาคม ค.ศ. 2017 จนถึงวันที่ 3 เดือน มีนาคม ค.ศ. 2018 จะมีการจำหน่ายเพียงบางแห่งภายในประเทศญี่ปุ่น

ขอบเขตการใช้ JAPAN RAIL PASS เส้นทาง


■ เจแปนเรลล์พาส สามารถใช้กับรถไฟ รถบัส เรือเฟอร์รี่ ที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

รถไฟ

ชินคันเซ็นทุกสายของกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (ยกเว้น รถไฟ"โนโซมิ", รถไฟ"มิซูโฮะ" (รวมถึงที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง) รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟด่วน, รถไฟเร็ว, รถไฟธรรมดา และ BRT (มีรถไฟบางขบวนที่ใช้ไม่ได้)
※ สามารถใช้กับโตเกียวโมโนเรลล์ได้ด้วย
※ รถไฟสายอะโอะอิโมะริ (ระหว่างอะโอะโมะริ - ฮะชิโนะเฮะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาและรถไฟเร็วได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างฮะชิโนะเฮะ - อะโอะโมะริ , ระหว่างอะโอะโมะริ - โนะเฮะจิ และระหว่างฮะชิโนะเฮะ - โนะเฮะจิ
ยกเว้น อะโอะโมะริ - โนะเฮะจิ - ฮะชิโนะเฮะ และไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายอะโอะอิโมะริ ในช่วงระยะดังกล่าว)
※ รถไฟ IR อิชิคะวะ (ระหว่างคะนะซะวะ - ซึบะตะ) (แต่ใช้กับรถไฟด่วนพิเศษ และรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้) ยกเว้น ระยะทางซึ่งไม่รวมคะนะซะวะ - ซึบะตะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสาย IR อิชิคะวะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)
※ รถไฟ ไอโนะคะเซะโทะยะมะ (ระหว่างโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ) (แต่ใช้กับรถไฟธรรมดาได้ เฉพาะกรณีแล่นผ่านระหว่างสถานี 2 แห่งนี้ ยกเว้นระยะทางซึ่งไม่รวมโทะยะมะ - ทะคะโอะกะ หรือไม่รวมกรณีลงรถไฟที่สถานีอื่นนอกเหนือรถไฟสายไอโนะคะเซะโทะยะมะที่เกินจากช่วงระยะดังกล่าว)รถบัส

สายท้องถิ่นแต่ละสายของบริษัท JR Bus (ยกเว้นสายท้องถิ่นบางส่วน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่สามารถโดยสารได้) (บริษัท JR Bus = JR Hokkaido Bus, JR Bus Tohoku, JR Bus Kanto, JR Tokai Bus, West Japan JR Bus, Chugoku JR Bus, JR Shikoku Bus, JR Kyushu Bus)
※ ไม่สามารถโดยสารช่วงเส้นทางรถบัสด่วนของ บริษัท JR Bus แต่ละแห่งได้เรือเฟอร์รี่

JR Miyajima ferry (มิยะจิมะ - มิยะจิมะกุจิ)
※ ไม่สามารถใช้เรือ Jetfoil ฮะคะตะ - ปูซาน (เกาหลี) เรือความเร็วสูง JR คิวชู

ข้อมูลควรระวัง

ไม่สามารถใช้เจแปนเรลพาส โดยสารขบวนรถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" ของ โทไกโด- ซันโย - คิวชู ชินคันเซ็น ทั้งที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง และ ที่นั่งจอง กรุณาใช้ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ", รถไฟ"ซากุระ", รถไฟ"โคะดะมะ" และ รถไฟ"สึบะเมะ"กรณีจะใช้ รถไฟ"โนโซมิ" และ รถไฟ"มิซูโฮะ" ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษต่างหาก (กรณีจะใช้ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ก็ต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ต่างหากด้วย) และ ถ้าหากจะใช้ Gran Class ของ โทโฮะกุ ชินคันเซ็น ฮอกไกโด ชินคันเซ็น และ โฮะคุริคุ ชินคันเซ็น ท่านต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และ ค่าโดยสารชั้น Gran Class ต่างหากกรณีใช้สายรถไฟของบริษัทเอกชน ต้องจ่ายค่าโดยสาร และค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่ใช้ (บางกรณีตั๋ว JR อาจขึ้นสายรถไฟของบริษัทเอกชนได้ หากเป็นรถไฟที่วิ่งตรง)


■ ตารางรถไฟหลักและระยะทางเดินรถไฟสาย JR และรถไฟที่วิ่งตรง

ชื่อรถไฟ เส้นทางหลัก แต่ละที่จะมีค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างกันไป บริษัทรถไฟเอกชนที่วิ่งตรง
ขบวนรถไฟ ชิระยูคิ นีงะตะ - โจเอะสึเมียวโค,อะระอิ ระหว่างนะโอะเอะสึ - โจเอะสึเมียวโค,อะระอิ เอะจิโกะ โทะคิเมะคิ เรลเวย์
ขบวนโอะโดะริโกะ , ซุปเปอร์วิว โอะโดะริโกะ ชินจูกุ โตเกียว - อิซุคิวชิโมะดะ ระหว่างอิโต - อิซุคิวชิโมะดะ อิซุคิวโค
ขบวนโอะโดะริโกะ โตเกียว - ชูเซ็นจิ ระหว่างมิชิมะ - ชูเซ็นจิ รถไฟสายอิซุฮาโคเนะ
ขบวนนิคโค ชินจูกุ - โทะบุนิคโคุ ระหว่างคุริฮะชิ - โทะบุนิคโค รถไฟสายโทะบุ
ขบวน Kinugawa, Spacia Kinugawa ชิจูกุ - คินุกะวะอ็อนเซ็น ระหว่างคุริฮะชิ - คินุกะวะอ็อนเซ็น รถไฟสายโทะบุ
ขบวนด่วนพิเศษ Wide View Nanki นะโงะยะ - ชินกุิ ระหว่างคะวะระดะ - สึ รถไฟสายอิเสะ
“มิเอะ” รถไฟเร็ว นาโกย่า – โทบะ ระหว่างคะวะระดะ - สึ รถไฟสายอิเสะ
รถไฟฮะซิดะเตะ ทันโกะริเร เกียวโต-อะมะโนะฮะชิดะเตะ-โทะโยะโอะกะ ระหว่างฟุคุจิยะมะ - โทะโยะโอะกะ เกียวโตทังโกะเรลเวย์
ขบวนโคโนะโทะริ ชินโอซะกะ - อะมะโนะฮะชิดะเตะ ระหว่างฟุคุจิยะมะ - โทะโยะโอะกะ เกียวโตทังโกะเรลเวย์
ขบวน Super Hakuto เกียวโต-ทตโทะริ - คุระโยะชิ ระหว่างคะมิโกะริ - จิสึ รถไฟด่วนจิสึ
ขบวน ซุปเปอร์ อินะบะ โอะคะยะมะ - ทตโทะริ ระหว่างคะมิโกะริ - จิสึ รถไฟด่วนจิสึ
ขบวนนัมปุ,ชิมันโตะ,อะชิซุริ โอะคะยะมะ,ทะคะมะสึ,โคะจิ - นะกะมุระ,สุคุโมะ ระหว่างคุโบะคะวะ - นะกะมุระ, สุคุโมะ รถไฟสายโทะสะคุโระชิโอะ

ขอบเขตการใช้รถไฟด้วย JAPAN RAIL PASS

รถไฟ JR ส่วนใหญ่จะมีที่นั่งชั้นธรรมดา (ที่นั่งชั้นสอง) และรถไฟที่เดินรถระยะไกลส่วนใหญ่จะมีที่นั่งชั้นกรีนคาร์ (ที่นั่งชั้นหนึ่ง) พาสสำหรับรถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สามารถใช้รถไฟทั้งสองนี้ได้ และพาสสำหรับรถไฟที่นั่งชั้นธรรมดา สามารถใช้ได้เฉพาะรถไฟที่นั่งชั้นธรรมดา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
กรุณาดูตารางด้านล่างนี้
ตู้รถไฟที่มี ● คือสามารถใช้ เจแปนเรลล์พาสได้
กรณีจะใช้ตู้รถไฟที่มี ★ จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม1. ไม่สามารถนั่งโดยสารที่นั่งจอง (รวมถึงที่นั่งชั้นกรีนคาร์) และ ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง ของชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"โนโซมิ" , รถไฟ"มิซูโฮะ"
2. ตู้รถไฟส่วนใหญ่ของ ซันโย ชินคันเซ็น (ชินโอซะกะ - ฮะคะตะ) "รถไฟฮิคาริ", "รถไฟโคะดะมะ" และคิวชู ชินคันเซ็น "รถไฟซากุระ", "รถไฟสึบะเมะ" บางส่วน (ซีรี่ส์ 800) ไม่ได้เชื่อมต่อตู้รถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ไว้
3. กรณีใช้ "ตู้ประเภท DX Green" (สาย JR คิวชู) จะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และ ค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ ที่ใช้สำหรับ "ตู้ประเภท DX Green"
4. กรณีใช้ "Gran Class" จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ , ค่าโดยสารชั้น Gran Class ต่างหาก เพราะพาสจะใช้ได้เป็นเพียงตั๋วโดยสารเท่านั้น ไม่ว่าจะโดยสารประเภทที่นั่งชั้นกรีนคาร์ หรือ ที่นั่งชั้นธรรมดา

・ ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ บนชินคันเซ็น มีบางส่วนบน ซันโย ชินคันเซ็น ขบวนรถไฟ"ฮิคาริ"
・ ห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นกรีนคาร์ มีที่รถไฟด่วนพิเศษชนิดพิเศษ เช่น "ซุปเปอร์วิว โอะโดะริโกะ"
・ กรณีใช้ "รถไฟประเภท Home Liner" และ "รถไฟประเภ Liner" จะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ข้อบังคับในการใช้

1) เจแปนเรลล์พาส ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ระบุชื่อไว้เท่านั้น บุคคลที่ระบุชื่อไว้ ต้องเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นด้วยการพำนักระยะสั้นเท่านั้น และมีผลบังคับใช้เมื่อติดตั๋วสำหรับใช้เฉพาะไว้เท่านั้น

2) ตอนเริ่มใช้เจแปนเรลล์พาส กรุณาเดินผ่านช่องทางเดินที่มีเจ้าหน้าที่ กรุณาขอรับประทับตราลงที่ช่องประทับตราของเจ้าหน้าที่ (ช่องหนีบประทับตรา) ที่ช่องตรวจตั๋ว และตอนจะผ่านช่องตรวจตั๋ว กรุณายื่นแสดงเจแปนเรลล์พาส ให้เจ้าหน้าที่มองเห็นอายุการใช้งาน

3) ระหว่างใช้พาส กรุณาพกพาสปอร์ตติดตัวไปด้วย และขอให้ยื่นแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ

4) เจแปนเรลล์พาส สามารถใช้โดยสารชินคันเซ็น (สาย JR ) ของบริษัทรถไฟญี่ปุ่น (ยกเว้นขบวนรถไฟ""โนโซมิ"" และ รถไฟ""มิซูโฮะ"") , รถไฟด่วนพิเศษ, รถไฟด่วนธรรมดาหรือรถไฟธรรมดาที่เป็นที่นั่งชั้นธรรมดา (พาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ ใช้กับที่นั่งชั้นกรีนคาร์) และ BRT (รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ) รวมถึง เรือเฟอร์รี่ ของบริษัท JR เวสต์ มิยะจิมะ เฟอร์รี่ จำกัด ระหว่างมิยะจิมะ - มิยะจิมะกุจิ, JR ฮอกไกโดบัส, JRบัสโทโฮะกุ, JR บัสคันโต, JR โทไกบัส, เวสต์เจเปน JR บัส, จูโงะกุ JR บัส, JR ชิโคะกุบัส, JR คิวชูบัส และ โตเกียวโมโนเรลล์ แต่ไม่สามารถโดยสารเส้นทางรถบัสบางส่วน ที่นอกเหนือจากเส้นทางรถบัสด่วนพิเศษของบริษัทรถบัส JR บัสแต่ละแห่ง

5) เจแปนเรลล์พาส ไม่ใช่ตั๋วรับประกันการมีที่นั่งอย่างแน่นอน กรณีจะใช้บริการที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจอง กรุณาขอออกตั๋วที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจองก่อนโดยสาร ได้ที่เคาน์เตอร์จองตั๋วที่สถานีบริษัทรถไฟญี่ปุ่น, ศูนย์ท่องเที่ยว หรือบริษัทท่องเที่ยวหลักๆสำคัญ (ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) สำหรับรถไฟบางขบวนอาจต้องทำการออกตั๋วสำหรับที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจองเสียก่อน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถโดยสารได้ อนึ่ง นอกจากนี้ กรณีจะใช้ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง จะสามารถใช้เจแปนเรลล์พาสเพียงอย่างเดียวได้ แต่ทว่า บางกรณีอาจมีรถไฟบางขบวนที่ไม่ได้ติดตั้งมีที่นั่งไม่จำเป็นต้องจองที่นั่งแบบไม่ได้สำรองที่นั่งไว้ และ นอกจากนี้ กรณีจะใช้ห้องเดี่ยวบนชินคันเซ็น และรถไฟด่วนพิเศษ ถ้าเป็นห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นปกติ กรุณาจ่าย ค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และถ้าเป็นห้องเดี่ยวที่นั่งชั้นกรีนคาร์ กรุณาจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์สำหรับห้องเดี่ยวและค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ และกรณีจะใช้รถนอน, DX กรีน หรือ Gran Class นอกจากจะต้องจ่าย ค่าโดยสารรถนอน, ค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์ที่ใช้สำหรับ DX กรีน หรือ ค่าโดยสารชั้น Gran Class แล้ว กรุณาจ่าย ค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ หรือ ค่าโดยสารชั้นด่วนธรรมดา กรณีจะใช้รถไฟที่นั่งชั้นกรีนคาร์ด้วยพาสสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา นอกจากจ่ายค่าโดยสารชั้นกรีนคาร์แล้ว จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นด่วนพิเศษ หรือ ค่าโดยสารชั้นด่วนธรรมดา (พาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ สามารถใช้ที่นั่งชั้นกรีนคาร์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) กรณีจะโดยสารรถไฟที่จำเป็นต้องจ่ายค่าโดยสารรถไฟประเภทไลน์เนอร์ Liner หรือ ค่าตั๋วสำหรับระบุที่นั่ง กรุณาจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่นั่งแบบระบุที่ที่นั่งจอง หรือตู้นอนบนรถไฟได้

6) ในกรณีจะใช้ที่นั่งไม่จำเป็นต้องจอง และจะโดยสารรถไฟธรรมดาด้วยพาสสำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ จะไม่คืนเงินค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายให้

7) เจแปนเรลล์พาส ใช้ได้เฉพาะภายในเวลาที่มีอายุการใช้งานเท่านั้น

8) ไม่สามารถเปลี่ยนจากเจแปนเรลล์พาส ไปเป็นพาสประเภทอื่น หรือตั๋วโดยสารชนิดอื่น อีกทั้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานได้

9) กรณีสูญหาย (รวมกรณีถูกขโมย) จะไม่ออกพาสให้ใหม่

10) การคืนเงิน ตามกฎแล้วจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นแจ้งความจำนงที่จุดแลกเจแปนเรลล์พาสนี้ ก่อนวันเริ่มมีอายุการใช้งานวันเริ่มการใช้งานภายในระยะเวลาที่ยังมีกำหนดอายุการใช้งานได้อยู่เท่านั้น ในกรณีนี้ จะหักคิดค่าธรรมเนียมออก 10% จากของราคาขายจำหน่ายเจแปนเรลล์พาสนี้ (สกุลเงินเยนของญี่ปุ่น) แล้วคืนเงินส่วนที่หักออกแล้วให้ที่เหลือให้

11) หลังจากเริ่มใช้แล้ว จะไม่ยืดอายุการใช้งานเจแปนเรลล์พาส หรือคืนเงิน เนื่องจากการยกเลิกเดินรถไฟ ความล่าช้า หรือเหตุผลอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

12) กรณีใช้เจแปนเรลล์พาส นอกจากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทรถไฟญี่ปุ่น และข้อกำหนดในสัญญาของการขนส่งผู้โดยสาร รวมถึงกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นด้วย

13) กรณีใช้เจแปนเรลล์พาส โดยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่งและข้อกำหนดของบริษัทรถไฟญี่ปุ่น รวมถึงข้อกำหนดในสัญญาของการขนส่งผู้โดยสาร จะถือว่าโดยสารอย่างไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด จะใช้ต่อไม่ได้ และจะเก็บเจแปนเรลล์พาสคืน อีกทั้งจะต้องจ่ายค่าโดยสารชั้นธรรมดาและค่าใช้จ่ายตามระยะทางที่โดยสารทั้งหมด รวมถึงค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายอีกเป็น 2 เท่า

14) กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งฉบับภาษาอังกฤษ จะถือว่าภาษาญี่ปุ่นเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง (※ รายละเอียดข้างต้นเป็นข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2016 และอาจมีการเปลี่ยนแปลง)


บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-810 7103 / 088-757-1580
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์