Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 062-348-5575, Hotline Tour: 098-256 9326

ทัวรไต้หวัน MH_BR_TAIWAN FEEL GOOD 5D3N 5 วัน 3 คืน BR

สายการบิน :
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ประเทศ :
เดินทาง: กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
ราคาเริ่มต้น
21,000.00 บาท
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดซิงเทียน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Tour information

1
กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
2
สนามบินเถาหยวน - หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
3
เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
4
ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (B/L/D)
5
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยเจอมาเนี่ยม - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) วัดซิงเทียน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (B/-/-)

ตารางราคา

Price chart


ราคาทัวร์สำหรับเดินทางเดือน : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
กำหนดการ : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 21,000.- เด็ก 21,000.-
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 3,900.- มีเตียง 21,000.-
พักสาม  - ไม่มีเตียง 21,000.-

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-810 7103 / 088-757-1580
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์