Multiplustravel logo

Hotline Air Ticket: 062-348-5575, Hotline Tour: 098-256 9326

ทัวรไต้หวัน MT_VZ_ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4วัน 3คืน 4 วัน 3 คืน VZ

สายการบิน :
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ประเทศ :
เดินทาง: มกราคม - มีนาคม 2563
ราคาเริ่มต้น
12,888.00 บาท
หมูบ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Tour information

1
กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (-/L/-)
2
ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (B/L/)
3
ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE -หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่งวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
4
หมู่บ้านสายรุ้ง-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร (B/-/-)
5

ตารางราคา

Price chart

ราคาทัวร์สำหรับเดินทางเดือน : มกราคม - มีนาคม 2563
กำหนดการ : มกราคม - มีนาคม 2563
ผู้ใหญ่ (บาท/ท่าน) เด็ก (บาท/ท่าน)
พักคู่ 12,888 .- เด็ก 12,888.-
พักเดี่ยว 4,500.- มีเตียง 12,888.-
พักสาม - ไม่มีเตียง 12,888.-

บริการพิเศษ

จำหน่ายตั๋วรถไฟและบริการรถตู้

Multiplus Travel Co.,Ltd.
2/72 Autumn Residence ซ.เพชรเกษม 114 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
Tel : 02-810 7103 / 088-757-1580
Fax : 02-4209488
E-mail : booking@multiplustravel.com

PHOTO GALLERY

รวมความประทับใจลูกค้ากรุ๊ปทัวร์